CBR Schedule: May 20th - May 26th

Monday, May 20th: Leviticus 10 & Galatians 3
Tuesday, May 21st:
  Leviticus 11 & Galatians 4
Wednesday, May 22nd:  Leviticus 12 & Galatians 5
Thursday, May 23rd: Leviticus 13 & 2 Galatians 6
Friday, May 24th: Leviticus 14 & Ephesians 1
Saturday, May 25th: Psalm 21
Sunday, May 26th: No Reading