CBR Schedule: September 18-24

Monday, September 18:  Revelation 19 & Job 10
Tuesday, September 19:  Revelation 20 & Job 1
Wednesday, September 20:  Revelation 21 & Job 12
Thursday, September 21:  Revelation 22 & Job 1
Friday, September 22:   Mark 1 & Job 1
Saturday, September 23:  Psalm 38
Sunday, September 24:  No Reading