CBR Schedule: September 11-17

Monday, September 11:  Revelation 14 & Job 5
Tuesday, September 12:  Revelation 15 & Job 6
Wednesday, September 13: Revelation 16 & Job 7
Thursday, September 14: Revelation 17 & Job 8
Friday, September 15: Revelation 18 & Job 9
Saturday, September 16:  Psalm 37
Sunday, September 17:  No Reading